Reklamační řád

1. Jakost při převzetí

1.1.  Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

1.2.  Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

1.3.  Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

1.4.  Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

1.5.  Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

1.6.  U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

2. Zákonná práva z vad

2.1.  Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

2.2.  V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) bezplatné odstranění vady opravou;
c) přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d) vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

2.2.1.  Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

2.2.2.  U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

2.3.  Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

2.4.  Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

3. Vyřízení reklamace

3.1.  Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Vzhledem k tomu, že různorodost potenciálních vad výrobků vedou i k různému způsobu vyřízení reklamace, DOPORUČUJE SE v zájmu efektivního a rychlého vyřízení reklamace postupovat takto: telefonicky (v pracovní době) či emailem (kdykoli) nám oznámit vzniklou událost se zevrubným popisem závady (případně emailové komunikace a opodstatněnosti doplněné o foto, či video). Výsledkem takové úvodní komunikace je vyhodnotit situaci a navrhnout nejlepší způsob vyřízení reklamace.

3.2.  Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady (dle čl. 2.2.), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

3.3.  Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy (dle čl. 2.2.).

3.4.  Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího a to dokladem o koupi.

3.5.  Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě (kontaktní adresu naleznete zde).

3.6.  Reklamované zboží musí být zabaleno ve vhodném obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě a mělo by být čisté a kompletní. Součástí reklamovaného zboží musí být kopie dokladu o koupi (čl. 3.4.), popis závady a kompletní adresa pro zaslání vyřízené reklamace (jméno, příjmení, adresa, telefon, email).

3.7.  Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

3.8.  Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy (čl. 2.2.).

3.9.  Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

3.10.  Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

3.11.  Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat na základě požadavku e-mailovou zprávou.

3.12.  U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů, které je kupující povinnen prokázat formou kopie účtenky od dopravce s vyčíslením částky v Kč.

3.13.  V případě neoprávněné (neuznané) reklamace náleží prodávajícímu náhrada nákladů spojených s řešením a odesláním reklamovaného zboží zpět kupujícímu. Za vyřízení a vrácení neoprávněné reklamace může být kupujícímu účtována částka do výše 300,- Kč vč. DPH. Částka zahrnuje úkony spojené s vyřízením a náklady na dopravu hračky zpět ke kupujícímu. Částka a platební informace budou klientovi oznámeny emailem. Reklamované zboží bude klientovi odesláno až po uhrazení, případně předáno osobně na adrese prodávajícího proti hotovostní platbě. V případě, že klient náklady neuhradí do 2 kalendářních měsíců od oznámení o vyřízení reklamace bude zboží prodáno za zůstatkovou hodnotu a z utržené částky budou uhrazeny náklady neoprávněné reklamace.